Poslanie / ciele

Spoločnosť, hospodári podľa Programu starostlivosti o les (PSoL) a uplatňuje v ňom stanovené modely hospodárenia, vykonáva obnovu lesa výhradne stanovištne vhodnými lesnými drevinami, s uprednostňovaním prirodzenej obnovy. Na umelú obnovu používa reprodukčný materiál len z uznaných zdrojov reprodukčného materiálu.

Strategickým cieľom našej spoločnosti je zabezpečiť trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov tak, aby sa pri dodržaní všetkých princípov trvalo udržateľného rozvoja zlepšovala funkčnosť a maximalizovalo dosahovanie pozitívnych efektov hospodárenia. Cieľom trvalej udržateľnosti nie je len trvalý výnos dreva, ale širšie chápanie ekologickej hodnoty lesa.

V tomto zmysle sa orientujeme hlavne na:

  • Udržiavanie existujúcej výmery lesov a optimalizáciu zásob lesných porastov na úroveň, ktorá je žiadúca s ohľadom na ekonomické, ekologické a sociálne funkcie lesa
  • Zlepšovanie zdravotného stavu porastov
  • Znižovanie rizík poškodenia
  • Posilnenie prírode blízkeho obhospodarovania, rozvoj ekologicky vhodných technológií a zlepšenie biodiverzity, zvýšenie ekologickej hodnoty krajiny
  • Skvalitnenie ochrany životného prostredia
  • Zlepšenie konkurencieschopnosti lesného hospodárstva
  • Posilnenie úlohy lesníctva v hospodárskom rozvoji, zamestnanosti a prosperite daného regiónu